Polityka prywatności Sklepu OSA W KALOSZACH

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Malwina Żelezik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OSA W KALOSZACH Malwina Żelezik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8862798313 , nr REGON 388890208, ul. Kolonia 30, 58-311 Struga .

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: osawkaloszach@gmail.com .

OGÓLNE INFORMACJE

Naszą stronę internetową opracowaliśmy w taki sposób, aby zbierać jak najmniej danych użytkowników. Odwiedzanie strony jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne tylko w przypadku korzystania z konkretnych usług (np. formularza kontaktowego). W takim wypadku zawsze dbamy o to, by przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub za zgodą użytkownika. Przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, oraz odpowiednich, obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych, takich jak niemiecka Federalna ustawa o ochronie danych osobowych, Federalna ustawa o telemediach i inne ustawy o ochronie danych osobowych.

Twoje dane nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1.OSA W KALOSZACH Malwina Żelezik zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a)adres e-mail;
b)dane adresowe:
-kod pocztowy i miejscowość;
-ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
-imię i nazwisko;
-numer telefonu.
4.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie
5.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a)adres e-mail;
b)dane adresowe:
-kod pocztowy i miejscowość;
-ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
-imię i nazwisko;
-numer telefonu.
6.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
a)adres e-mail;
b)imię i nazwisko.
7.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
10.Przekazanie danych osobowych do OSA W KALOSZACH Malwina Żelezik jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

11.W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia z w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi w szczególności o następujące podmioty:

  1. hostingodawca (OVH sp. z o.o., ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław) – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
  2. dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury,
  4. dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie,
  5.  przewoźnicy / spedytorzy – produkty fizyczne dostarczane są przez firmy DPD oraz Inpost, które przetwarzają Twoje dane osobowe.
  6. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (Przelewy24, Santander Consumer Bank)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Serwis.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

PLIKI „COOKIES”
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

ZMIANY POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na stronie.